江苏快3买大买小:普賢行愿品

江苏快3助手下载 www.rrdfb.com 《普賢行愿品》的異譯很多。西晉·聶道真譯的《三曼陀跋陀羅菩薩經》,就大體概括了它的內容,似乎是它的異譯;不過因為翻譯的不甚善巧,教猱升木只有簡略的長行,與本經的文字外形不一致。本經的文字有長行、偈頌兩部份。長行的文勢,承《華嚴經》第三十九卷普賢菩薩贊佛功德偈而來。善財童子...[詳情]

普賢行愿品注音

[普賢行愿品] 發表時間:2015-01-19 作者:未知 [投稿] 放大字體 正常 縮小 關閉 電子版
\

普賢行愿品注音

(本文注音“行”字讀音有多音,如發現注音有錯誤,請您聯系我們,便于我們及時糾正,QQ:1300659095。感恩

本文地址://www.rrdfb.com/fojing/puxianxingyuanpin/zhuyin.html
文章摘要:普賢行愿品注音_普賢行愿品拼音版 ,露骨拿腔做勢辛里奇,骨髓移植網易心情無其倫比。

ěr
shí

xián

,
,
chēng
tàn

lái
shèng
gōng


,
,
gào
zhūshàn
cái
yán

shàn
nán

,
,

lái
gōng

,
,
jiǎ
shǐ
使
shí
fāng

qiè
zhū

,
,
jīng


shuō


shuō

chà

wēi
chén
shù
jié
,
,
xiāng

yǎn
shuō
,
,


qióng
jìn
。
。
ruò

chéng
jiù

gōng

mén
,
,
yìng
xiū
shí
zhòng
guǎng

hèng
yuàn
。
。


děng
wéi
shí
?
?


zhě

jìng
zhū

èr
zhě
chēng
zàn

lái

sān
zhě
guǎng
xiū
gōng
yǎng


zhě
chàn
huǐ

zhàng


zhě
suí

gōng

liù
zhě
qǐ ng
zhuǎn

lún


zhě
qǐng

zhù
shì


zhě
cháng
suí

xué

jiǔ
zhě
héng
shùn
zhòng
shēng

shí
zhě

jiē
huí
xiàng
。
。

shàn
cái
bái
yán


shèng
,
,
yún


jìng
,
,
nǎi
zhì
huí
xiàng
?
?


xián


gào
shàn
cái
yán

shàn
nán

,
,
yán

jìng
zhū

zhě
,
,
suǒ
yǒu
jìn

jiè

kōng
jiè
,
,
shí
fāng
sān
shì

qiè

chà

wēi
chén
shù
zhū

shì
zūn
,
,xián
hèng
yuàn


,澳門葡京網址官網:
,
shēn
xīn
xìn
jiě
,
,

duì

qián
,
,


qīng
jìng
shēn,
,
cháng
xiū

jìng
。
。suǒ
,
,
jiē
xiàn


shuō


shuō

chà

wēi
chén
shù
shēn
。
。


shēn
,
,
biànshuō


shuō

chà

wēi
chén
shù

。
。

kōng
jiè
jìn
,
,


nǎi
jìn
。
。


kōng
jiè


jìn

,
,jìng

yǒu
qióng
jìn
。
。

shì
nǎi
zhì
zhòng
shēng
jiè
jìn
,
,
zhòng
shēng

jìn
,
,
zhòng
shēng
fán
nǎo
jìn
,
,


nǎi
jìn
。
。
ér
zhòng
shēng
jiè
nǎi
zhì
fán
nǎo

yǒu
jìn

,
,jìng

yǒu
qióng
jìn
。
。
niàn
niàn
xiāng

,
,

yǒu
jiàn
duàn
。
。
shēn,
,

yǒu

yàn
。
。shàn
nán

,
,
yán
chēng
zàn

lái
zhě
,
,
suǒ
yǒu
jìn

jiè

kōng
jiè
,
,
shí
fāng
sān
shì

qiè
chà

,
,
suǒ
yǒu

wēi


chén
zhōng
,
,
jiē
yǒu

qiè
shì
jiān

wēi
chén
shù

。
。suǒ
,
,
jiē
yǒu


hǎi
huì
wéi
rào
。
。

dāng


shèn
shēn
shèng
jiě
,
,
xiàn
qián
zhī
jiàn
,
,


chū
guò
biàn
cái
tiān

wēi
miào
shé
gēn
,
,


shé
gēn
,
,
chū

jìn
yīn
shēng
hǎi
,
,


yīn
shēng
,
,
chū

qiè
yán

hǎi
,
,
chēng
yáng
zàn
tàn

qiè

lái
zhū
gōng

hǎi
。
。
qióng
wèi
lái

,
,
xiāng


duàn
。
。
jìn


jiè
,
,


zhōu
biàn
。
。

shì

kōng
jiè
jìn
,
,
zhòng
shēng
jiè
jìn
,
,
zhòng
shēng

jìn
,
,
zhòng
shēng
fán
nǎo
jìn
,
,

zàn
nǎi
jìn
。
。
ér

kōng
jiè
nǎi
zhì
fán
nǎo

yǒu
jìn

,
,


zàn
tàn

yǒu
qióng
jìn
。
。
niàn
niàn
xiāng

,
,

yǒu
jiàn
duàn
。
。
shēn,
,

yǒu

yàn
。
。shàn
nán

,
,
yán
guǎng
xiū
gōng
yǎng
zhě
,
,
su ǒ
yǒu
jìn

jiè

kōng
jiè
,
,
shí
fāng
sān
shì

qiè

chà

wēi
chén
zhōng
,
,yǒu

qiè
shì
jiè

wēi
chén
shù

。
。suǒ
,
,
zhǒng
zhǒng


hǎi
huì
wéi
rào
。
。xián
hèng
yuàn


,
,

shēn
xìn
jiě
,
,
xiàn
qián
zhī
jiàn
,
,


shàng
miào
zhū
gōng
yǎng

ér
wéi
gōng
yǎng
。
。
suǒ
wèi
huá
yún
、
、
mán
yún
、
、
tiān
yīn
yuè
yún
、
、
tiān
sǎn
gài
yún
、
、
tiān

fu
yún
、
、
tiān
zhǒng
zhǒng
xiāng
、
、

xiāng
、
、
shāo
xiāng
、
、

xiāng
,
,

shì
děng
yún
,
,


liàngshān
wáng
。
。
rán
zhǒng
zhǒng
dēng
,
,

dēng
、
、
yóu
dēng
、
、
zhū
xiāng
yóu
dēng
,
,


dēng
zhùshān
,
,


dēng
yóu


hǎi
shuǐ
。
。


shì
děng
zhū
gōng
yǎng

,
,
cháng
wéi
gōng
yǎng
。
。
shàn
nán

,
,
zhū
gōng
yǎng
zhōng
,
,

gōng
y ǎng
zuì
。
。
suǒ
wèi

shuō
xiū
xíng
gōng
yǎng
、
、


zhòng
shēng
gōng
yǎng
、
、
shè
shòu
zhòng
shēng
gōng
yǎng
、
、
dài
zhòng
shēng

gōng
yǎng
、
、
qín
xiū
shàn
gēn
gōng
yǎng
、
、

shěgōng
yǎng
、
、
xīn
gōng
yǎng
。
。
shàn
nán

,
,

qián
gōng
yǎng

liàng
gōng

,
,


gōng
yǎng

niàn
gōng

,
,
bǎi
fēn,
,
qiān
fēn,
,
bǎi
qiān

zhī

yóu

fēn
、
、
jiā
luó
fēn
、
、
suàn
fēn
、
、
shù
fēn
、
、

fēn
、
、
yōu


shā
tuó
fēn
,
,
。
。?
?

zhū

lái
zūn
zhòng


,
,


shuō
xíng
chū
shēng
zhū


。
。
ruò
zhū


xíng

gōng
yǎng
,
,


chéng
jiù
gōng
yǎng

lái
。
。

shì
xiū
xíng
,
,
shì
zhēn
gōng
yǎng

。
。

guǎng

zuì
shèng
gōng
yǎng
,
,

kōng
jiè
jìn
,
,
zhòng
shēng
jiè
jìn
,
,
zhòng
shēng

jìn
,
,
zhòng
shēng
fán
nǎo
jìn
,
,

gòng
nǎi
jìn
。
。
ér

kōng
jiè
nǎi
zhì
fán
nǎo


jìn

,
,


gōng
yǎng


yǒu
jìn
。
。
niàn
niàn
xiāng

,
,

yǒu
jiàn
duàn
。
。
shēn,
,

yǒu

yàn
。
。shàn
nán

,
,
yán
chàn
chú

zhàng
zhě
,
,niàn
,
,


guò


shǐ
jié
zhōng
,
,
yóu
tān
chēn
chī
,
,

shēn
kǒu

,
,
zuò
zhū
è

,
,

liàng

biān
。
。
ruò

è

yǒ u

xiāng
zhě
,
,
jìn

kōng
jiè

néng
róng
shòu
。
。

jīn


qīng
jìng
sān

,
,
biàn


jiè

wēi
chén
chà
,
,

qiè
zhūzhòng
qián
,
,
chéng
xīn
chàn
huǐ
,
,
hòu


zào
,
,
héng
zhù
jìng
jiè

qiè
gōng

。
。

shì

kōng
jiè
jìn
,
,
zhòng
shēng
jiè
jìn
,
,
zhòng
shēng

jìn
,
,
zhòng
shēng
fán
nǎo
jìn
,
,

chàn
nǎi
jìn
。
。
ér

kōng
jiè
nǎi
zhì
zhòng
shēng
fán
nǎo


jìn

,
,


chàn
huǐ

yǒu
qióng
jìn
。
。
niàn
niàn
xiāng

,
,

yǒu
jiàn
duàn
。
。
shēn,
,

yǒu

yàn
。
。shàn
nán

,
,
yán
suí

gōng

zhě
,
,
suǒ
yǒu
jìn

jiè

kōng
jiè
,
,
shí
fāng
sān
shì

qiè

chà

wēi
chén
shù
zhū


lái
,
,
cóng
chū

xīn
,
,
wéi

qiè
zhì
,
,
qín
xiū


,
,


shēn
mìng
,
,
jīng


shuō


shuō

chà

wēi
chén
shù
jié
。
。


jié
zhōng
,
,
shě


shuō


shuō

chà

wēi
chén
shù
tóu

shǒu

。
。

shì

qiè
nán
xíng

xíng
,
,
yuán
mǎn
滿
zhǒng
zhǒng

luó

mén
,
,
zhèng

zhǒng
zhǒng


zhì

,
,
chéng
jiù
zhū


shàng


,
,

bān
niè
pán
,
,
fēn

shè

。
。
suǒ
yǒu
shàn
gēn
,
,

jiē
suí

。
。


shí
fāng

qiè
shì
jiè
,
,
liù


shēng

qiè
zhǒng
lèi
,
,
suǒ
yǒu
gōng

,
,
nǎi
zhì

chén
,
,

jiē
suí

。
。
shí
fāng
sān
shì

qiè
shēng
wén


zhī

、
、
yǒu
xué
、
、

xué
,
,
suǒ
yǒu
gōng

,
,

jiē
suí

。
。

qiè


su ǒ
xiū

liàng
nán
xíng

xíng
,
,
zhì
qiú

shàng
zhèng
děng


,
,
guǎng

gōng

,
,

jiē
suí

。
。

shì

kōng
jiè
jìn
,
,
zhòng
shēng
jiè
jìn
,
,
zhòng
shēng

jìn
,
,
zhòng
shēng
fán
nǎo
jìn
,
,


suí


yǒu
qióng
jìn
。
。
niàn
niàn
xiāng

,
,

yǒu
jiàn
duàn
。
。
shēn,
,

yǒu

yàn
。
。

精彩推薦
<鏈輪>